NELER YAPIYORUZ?

Çocuk Dostu Alan ve Genç Dostu Alan
4-18 yaş aralığındaki çocuklara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla kurulan bu alanlarda çocukların
sosyal, bilişsel ve biyolojik gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılmaktadır. Katılımcıların zihinsel ve
bedensel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için eğ tim ve seminerler, ince moto becerilerini geliştirici el işi
dersleri, spor faaliyetleri, sanatsal farkındalıklarını arttıracak ve yeteneklerini keşfedebilecekleri sanat ders­leri almaktadır. 

Psikososyal Destek Programı
Ev Ziyaretleri: Psiko-sosyal çalışmaların yürütülme­sinde ihtiyaç temelli bir çerçeve çizebilmek adına öncelikli olarak faydalanıcıların beklenti ve ihtiyaç­larının tespiti için ev ziyaretleri yapılmaktadır. Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde standart formlar kullanılarak ailenin sosyoekonomik koşullarına, yaşam standartlarına, kültürel uyumlarına ve bunun gibi birçok alana ilişkin bilgiler edinilmektedir. Bu bilgiler ışığında gerekli kurumlara yönlendirmeler (eğitim, sağlık, hukuki vb.) yapılmaktadır.
Bireysel Görüşmeler. Saha çalışmaları sırasında ve/veya Çocuk Dostu Alan ve/veya Genç Dostu Alanda bireysel görüşme ihtiyacı tespit edilen çocuk faydalanıcılarla öncelikli olarak değerlendirme
amaçlı bireysel görüşme planı yapılmaktadır. Değer­lendirme görüşmesinin ardından ihtiyaç temelli bir müdahale planı oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu plan çerçevesinde gerçekleştirilen bireysel çalışma­lar ile faydalanıcı çocukların kişisel ve sosyal geli­şimleri (iletişim, problem çözebilme, zorlu yaşam koşulları ile baş edebilme, öfke kontrolü, fobiler) kendi karakteristik özelliklerine ilişkin farkındalık kazanabilmesi ve var olan problemlerini tanımlaya­bilmesi ve çözebilmesi konusunda etik kurallar çerçevesinde destek sağlanmaktadır. Bu plana çoğu zaman ebeveynler de dahil edilmektedir. Ebeveynleri de dahil ederek yürütülen çok yönlü bu çalışmaların hem anne-babaların çocuklarının birey olarak var oluşlarına ilişkin farkındalıklarını, ebeveyn-çocuk arasında etkileşimli iletişim ve iş birliği becerilerini artırdığı düşünülmektedir.
Koruma Programı
Saha Çalışmaları: Müracaatçıların Türkiye’deki durumlarının tespiti, sosyal risk faktörlerinin belir­lenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Bu kap­samda; ev ziyaretleri, müracaatçıların ihtiyaçları ile ilişkili olan kuruluşlarla işbirliği kurulması, sosyal uyumun artırılması için okul faaliyetlerinin gerçek­leştirilmesi gibi etkinlikler ve çalışmalar yürütül­mektedir. Saha çalışmalarında tespit edilen sorun alanları ile ilgili vaka takip süreci başlatılmaktadır. Vaka Yönetimi: Vakaları karşılamadan başlayıp müdahale planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan psikososyal desteğin sağlandığı, devamında izleme çalışmalarının da yer aldığı süreçtir. Alınan bildirim­ler, merkeze yapılan başvurular ve dezavantajlı bölgelerdeki tespitler doğrultusunda bu süreç baş­latılmaktadır. Müracaatçıların sosyal ve psikolojik iyilik hallerinin yükseltilmesi için; Türkiye’ye geliş süreçleri, geldikten sonraki uyumu, ekonomik, sosyal durumları değerlendirilmekte; çocukların gelişimsel öyküsü alınmakta, ihtiyaç ve sorun tespiti yapılmakta, ihtiyaçlarına yönelik yönlendirilmeleri yapılmaktadır.